Hieronder zijn de Frequently Asked Questions (FAQs) weergegeven voor de apotheker, de huisarts, de patiënt en voor de thuiszorg.

Apotheker

Wie schrijft de medicijnen voor?

Tijdens de opname in Hospital at Home worden de medicijnen voorgeschreven door de Hospital at Home arts die bij de patiënt thuis komt.

Welke apotheker verzorgt de medicijnen voor thuis?

Gedurende de opname in Hospital at Home wordt de medicatie op voorschrift van de Hospital at Home arts geleverd door de apotheek van het UMCG.

Welke apotheker verzorgt de medicijnen voor thuis?

De medicatie die door de Hospital at Home arts wordt voorgeschreven wordt dezelfde dag verwerkt door de apotheek van het UMCG en samen met een toedienlijst geplaatst in een locker in het UMCG. De apothekersassistent stuurt een afhaalbericht naar de Hospital at Home arts. Vervolgens haalt de Hospital at Home arts de medicatie op en neemt deze mee naar het huis van de patiënt als hij/zij daar naartoe gaat om visite te lopen.

Wie levert de medicijnen als de patiënt ontslagen wordt uit Hospital at Home?

Als de patiënt ontslagen wordt uit Hospital at Home wordt door de Hospital at Home arts een actueel medicatieoverzicht gemaakt en wordt door de Hospital at Home arts recepten voor nieuw gestarte medicatie geschreven. Deze worden naar de eigen apotheek van de patiënt gefaxt. Vanaf dit moment levert de apotheek van het UMCG geen medicatie meer aan patiënt.

Wat gebeurt er met de overgebleven medicatie na een opname in Hospital at Home?

De overgebleven medicatie wordt op de dag van ontslag meegenomen door de Hospital at Home arts. De Hospital at Home arts levert de medicatie af bij de apotheek van het UMCG die de overgebleven medicatie verder zal verwerken.

Hoe kan ik contact opnemen met de Hospital at Home arts?

Voor specifieke vragen omtrent het Hospital at Home zorgprogramma kunt u contact opnemen met de Hospital at Home arts via de e-mail en telefonisch.

Huisarts

Welke patiënten komen in aanmerking voor Hospital at Home?

Het gaat om patiënten van 65 jaar en ouder, bekend met cognitieve stoornissen of acute verwardheid (delier), die zich op de Spoedeisende Hulp van het UMCG presenteren en een indicatie tot ziekenhuisopname hebben voor enkelvoudige acute problematiek. Bij enkelvoudige acute problematiek kan gedacht worden aan een pneumonie, cellulitis, COPD-exacerbatie of een urineweginfectie. De patiënt moet woonachtig zijn binnen een straal van 25 kilometer vanaf het UMCG. Dit is voor de opstartfase van belang om veilige zorg te kunnen waarborgen.

Hoe kan ik contact opnemen met de Hospital at Home arts?

Voor vragen omtrent de Hospital at Home zorg kunt u contact opnemen met de Hospital at Home arts via de e-mail en telefonisch. Het e-mailadres is hospitalathome@umcg.nl, het telefoonnummer staat  vermeld op de aanvullende informatie die u ontvangt wanneer een patiënt uit uw praktijk deelneemt.  Ook als u graag bij een ‘visite’ van het Hospital at Home team aanwezig bent, bent u uiteraard van harte welkom.

Hoe werkt het wanneer een patiënt wordt ontslagen?

De ontslagprocedure is conform de gebruikelijke ontslagprocedure van het UMCG. De arts en verpleegkundige beoordelen de patiënt of hij/zij ontslagvaardig is en voeren een ontslaggesprek met patiënt en naasten. Er wordt vervolgens ook contact met u opgenomen over het vervolgbeleid. U ontvangt vervolgens een medicatie-overzicht en een ontslagbrief via Edifact, dan wel via fax of per post.

Hoe wordt de zorg van de patiënt gewaarborgd tijdens ANW-uren?

De patiënt krijgt een personenalarmering in huis bij deelname. Deze personenalarmering omvat een alarmknop en tevens een bedsensor en dwaaldetectie bevestigd bij de voordeur. De personenalarmering is verbonden met een zorgcentrale. Bij alarmering wordt een verbinding tot stand gebracht waarbij de reden van alarmering wordt uitgevraagd en bij een medische vraag de alarmeringsvraag door een verpleegkundige deskundigheidsniveau 5 wordt afgehandeld. Bij medisch inhoudelijke vragen omtrent de zorg wordt er doorgeschakeld naar de achterwacht van het UMCG, bij praktische medische zaken zoals een losgeraakt infuus wordt er doorgeschakeld naar het specialistisch thuiszorgteam verantwoordelijk voor de dagelijkse verpleging en verzorging, en tot slot zal er bij noodsituaties doorgeschakeld worden naar de alarmdienst 112.

Geeft Hospital at Home extra werk voor de huisarts?

Er komt in principe geen extra werk voor u bij kijken. De zorg wordt geleverd onder hoofdbehandelaarschap van de medisch specialist van het UMCG. Ook de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de zorg en de dossiervoering ligt bij de medisch specialist in het ziekenhuis. Het kan zijn dat er in het geval van een onvoorziene noodsituatie een beroep op u gedaan wordt. U kunt in dat geval altijd telefonisch contact opnemen met de Hospital at Home arts.

Wat wordt er van mij verwacht wanneer een patiënt meedoet aan het onderzoek?

Gedurende de Hospital at Home deelname is het UMCG hoofdbehandelaar, omdat er een indicatie voor ziekenhuisopname is gesteld en het ziekenhuisverplaatste zorg betreft. Hiervoor gelden alle afspraken en verplichtingen die in de Zorgverzekeringswet zijn opgenomen. Er zal bij deelname van uw patiënt binnen 24 uur contact met u gezocht worden voor overleg. Hoewel we vanuit de studie alles proberen te reguleren en noch het zorgprogramma noch het onderzoek van Hospital at Home een belasting voor u en uw praktijk mag zijn, is het mogelijk dat er onvoorziene situaties optreden. Bij acute verslechtering zal via de thuisalarmering eerst een verpleegkundige met deskundigheidsniveau 5 contact hebben met de patiënt en naaste. Deze zal vervolgens als eerste contact opnemen met het ziekenhuis. Bij medische spoedsituaties worden patiënten aangemeld bij 112.

Welke ziekenhuizen doen mee aan Hospital at Home?

De zorg zal vanuit het UMCG geleverd gaan worden. In de zeer nabije toekomst hopen we ook met andere regionale ziekenhuizen samen te gaan werken.

Welke specialismen in het ziekenhuis zijn hierbij betrokken?

Hospital at Home is een onderzoek van het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde van het UMCG. Het UCO levert geriatrische zorg en valt onder de afdeling interne geneeskunde. Het specialisme waarvoor de patiënten gezien worden op de Spoedeisende Hulp is de interne geneeskunde. In de toekomst hopen we ook met andere afdelingen zoals de cardiologie en de longgeneeskunde samen te gaan werken.

Kan ik ten alle tijde met een collega overleggen bij vragen?

Het Hospital at Home zorgprogramma omvat alle ziekenhuiszorg die uw patiënt voor zijn ziekte vereist en een wetenschappelijk onderzoek. Voor vragen omtrent Hospital at Home zorg kunt u contact opnemen met de Hospital at Home arts via de e-mail hospitalathome@umcg.nl, en via het telefoonnummer 06-25649734 van de Hospital at Home telefoon. Voor vragen omtrent het wetenschappelijk onderzoek ‘Hospital at Home’ kunt u contact opnemen via hetzelfde e-mailadres hospitalathome@umcg.nl, en via telefoonnummer 050-361 3464 van maandag tot en met vrijdag van 8.00u-17.00u. Op onze website kunt u de actuele vorderingen van het programma en het onderzoek volgen.

Wordt er een patiëntendossier bijgehouden en is dit inzichtelijk?

Er wordt voorlopig een papieren patiëntendossier bijgehouden dat aanwezig is bij de patiënt in huis. Hierin zullen zowel de verpleegkundige als de Hospital at Home arts hun bevindingen en beleid noteren. Gezien het gaat om een fysieke map bij de patiënt is dit dossier ook voor alle betrokkenen inzichtelijk, dus ook voor u als u een visite aflegt. Daarnaast zullen er afzonderlijke elektronische dossiers van de verschillende betrokken organisaties worden bijgehouden, waaronder in het elektronisch patiëntendossier van het UMCG, dat uiteindelijk ook toegankelijk zal zijn voor patiënten via mijnUMCG. U zult tijdens de opname niet dagelijks op de hoogte gehouden worden van veranderingen. De officiële informatie vanuit het elektronisch patiëntendossier ontvangt u, zoals gebruikelijk, in de vorm van een ontslagbrief bij ontslag. Dit is conform de gang van zaken bij een reguliere ziekenhuisopname. Indien nodig wordt er (telefonisch) contact met u gezocht. U kunt natuurlijk ook ten alle tijden contact opnemen met iemand van het Hospital at Home team.

Wat zijn de te verwachten effecten van Hospital at Home?

Het Hospital at Home zorgprogramma is reeds in meerdere vormen uitgevoerd en wetenschappelijk onderzocht in internationale studies. Het wetenschappelijk onderzoek dat is uitgevoerd in het buitenland (Italië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Australië) toont een hogere patiënttevredenheid en een verminderd optreden van geriatrische complicaties zoals vallen en delier. Daarnaast zijn de mortaliteit en heropnames lager of gelijk aan die van een ziekenhuisopname. Verschillende studies hebben bovendien de tevredenheid en de kwaliteit van leven van de mantelzorger meegenomen. Hieruit is gebleken dat deze gelijk of hoger is als patiënten Hospital at Home zorg ontvangen in vergelijking tot patiënten die een conventionele ziekenhuisbehandeling krijgen. Tevens functioneren patiënten die Hospital at Home zorg hebben gehad cognitief en lichamelijk beter dan de controlegroep die een normale ziekenhuisopname heeft doorgemaakt. In Nederland is het effect van Hospital at Home echter nog niet onderzocht en daarom voeren wij dit onderzoek uit.

Wie beslist er over de deelname van een patiënt aan Hospital at Home?

Of een patiënt deelneemt is de beslissing van de patiënt samen met zijn of haar naaste en in overleg met de artsen van het ziekenhuis. De huisarts zal bij aanvang van Hospital at Home worden ingelicht, maar is niet verantwoordelijk voor de beslissing over deelname omdat de patiënt voor een hulpvraag is verwezen naar het ziekenhuis en een indicatie voor ziekenhuisopname heeft. Ook voor de uitvoering van de ziekenhuiszorg thuis blijf het ziekenhuis eindverantwoordelijk. Mocht de eigen huisarts op enig moment een actieve rol wensen, dan zal dit uiteraard in nauwe afstemming plaatsvinden. Dit om de continuïteit van zorg thuis te kunnen blijven bieden na afloop van het Hospital at Home zorgprogramma.

Patiënten

Voor wie is Hospital at Home?

Hospital at Home is voor ouderen met dementie. Thuis krijgt hij/zij alle zorg die nodig is. Het Hospital at Home zorgprogramma is geschikt voor ouderen die worden opgenomen op de Spoedeisende Hulp met enkelvoudige problemen die ziekenhuisbehandeling vragen, zoals een longontsteking of een blaasontsteking. Een voorwaarde voor ziekenhuiszorg thuis is dat er een mantelzorger beschikbaar is.

Vanuit welk ziekenhuis is Hospital at Home zorg mogelijk?

Hospital at Home-zorg is geschikt voor mensen met geheugenproblemen die op de Spoedeisende Hulp van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) terecht komen.

Hoe wordt Hospital at Home zorg betaald?

Hospital at Home zorg wordt door de zorgverzekeraar betaald. De betaling van ziekenhuiszorg thuis gaat op dezelfde manier als bij een normale ziekenhuisopname. Hospital at Home heeft dus geen financiële gevolgen voor de patiënt zelf en u ontvangt geen rekening.

Welke partners steunen Hospital at Home?

Onze partners zijn met zorg uitgekozen omdat we vergelijkbare kwaliteit van zorg willen bieden als u gewend bent in het ziekenhuis. Zij zijn uitstekend in staat om samen te werken en netwerkgeneeskunde te bedrijven. Onze partners zijn zowel interne UMCG partners als externe partijen. Samen geven we invulling aan het wetenschappelijk onderzoek en de patiëntenzorg.

De externe partners zijn op dit moment: Alzheimer Nederland, Buurtzorg, Cruc, Deltaplan Dementie, Espria, Gemeente Groningen, Healthy Aging Network, Icare, Martini Ziekenhuis, Medisch Centrum Zuid, Nationaal Programma Ouderenzorg, Netwerk Dementie Drenthe, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Team 290 Lentis, TSN Thuiszorg , Vegro, Welthuus, ZonMw, Zorg Innovatie Forum, Zorgbelang Groningen, Zorggroep Meander en Zorgcentrale Noord.

Partners in het UMCG zijn de apotheek, Centrum Acute Zorg, financiële administratie, Healthy Ageing Team, juridisch loket, Spoedeisende Hulp, Transfer, Umc Groningen Thuis, Universitair Centrum Ouderengeneeskunde, Wenckebach Instituut en zorginkoop.

Welke zorgverleners zijn betrokken bij Hospital at Home?

Bij Hospital at Home werken artsen uit het ziekenhuis, thuiszorg, huisartsen,  naasten en andere hulpverleners samen in de thuissituatie van de persoon met een acute zorgvraag en bekend met geheugenproblemen en/of dementie.

Welke zorg kan er in de thuissituatie gegeven worden?

Gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen en mogen veel verschillende handelingen uitvoeren. Voorbeelden zijn het toedienen van medicijnen, een infuus inbrengen, urinekatheters plaatsen en zuurstof toedienen. Dit zijn handelingen die door hen net zo goed thuis kunnen worden uitgevoerd als in het ziekenhuis.

Wie is de hoofdbehandelaar in Hospital at Home zorg?

De hoofdbehandelaar is de medisch specialist in het ziekenhuis. Het Hospital at Home team en de huisarts kunnen altijd terugvallen op de kennis van het ziekenhuis. Hospital at Home is ziekenhuiszorg thuis en de verantwoordelijkheid van de zorg ligt daarom bij het ziekenhuis. Alleen de plaats van de zorg is verschillend, namelijk thuis.

Wie is eindverantwoordelijk voor de zorg van de patiënt?

De behandeling blijft onder verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. De Hospital at Home arts werkt namelijk voor het ziekenhuis.

Verschilt de Hospital at Home zorg ten opzichte van zorg in het ziekenhuis?

Nee, de inhoud van de zorg is hetzelfde. Hospital at Home volgt ook de huidige Nederlandse richtlijnen en kwaliteitseisen die gelden voor ziekenhuiszorg. Alleen de plaats van de zorg is verschillend, namelijk thuis.

Moet de huisarts op een of ander wijze aangesloten zijn bij Hospital at Home om hiervoor in aanmerking te komen?

Nee, de huisarts hoeft niet aangesloten te zijn bij Hospital at Home. Het ziekenhuis beoordeelt of de patiënt in aanmerking komt voor Hospital at Home zorg. Eigen huisartsen worden uiteraard op de hoogte gesteld van ziekenhuiszorg thuis, dit is gebruikelijk als een patiënt ziekenhuiszorg ontvangt. In het geval van Hospital at Home wordt direct telefonisch contact met de huisarts gelegd als zijn/haar patiënt kiest voor Hospital at Home. De huisarts is geen officiële hoofdbehandelaar in het Hospital at Home zorgprogramma, want dat is het ziekenhuis. Huisartsenpraktijken hoeven dus niet ‘aangesloten’ of partner te zijn voor een patiënt om deel te kunnen nemen.

Wordt er standaard 24-uurs zorg geleverd bij Hospital at Home?

De zorg is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.  De zorg is niet standaard 24 uur per dag in huis aanwezig.  Als dit nodig is, bijvoorbeeld bij iemand met een delier, dan is dit wel mogelijk. Ook in het ziekenhuis maken we namelijk gebruik van zogenaamde rooming in waarbij een vertrouwd familielid blijft overnachten in de ziekenhuiskamer van de persoon met het delier.

Wat gebeurt er als de patiënt op de Spoedeisende Hulp terecht komt en thuisbehandeling wenst?

In het ziekenhuis bepalen een arts en verpleegkundige van de Spoedeisende Hulp of de persoon met dementie in aanmerking komt voor Hospital at Home zorg. Als de arts en verpleegkundige vinden dat ziekenhuiszorg thuis mogelijk is, is het besluit aan de patiënt en zijn/haar familie. Als ook de patiënt en de familie het eens zijn over thuisbehandeling, dan wordt het Hospital at Home zorgprogramma gestart.

Wanneer gaat de Hospital at Home patiënt van het ziekenhuis terug naar huis?

Om de zorg thuis goed te kunnen regelen, blijft de patiënt in het ziekenhuis totdat alles thuis georganiseerd is. Dit betekent dat de patiënt de ochtend na het Spoedeisende Hulp bezoek, na één nacht op de verpleegafdeling, terug naar huis zal gaan.

Hoe komt de patiënt van het ziekenhuis naar de thuissituatie?

De patiënt wordt met de ambulance of met de zorgambulance (zitambulance) naar huis gebracht.

Wat gebeurt er zodra de patiënt thuis is?

Zodra de patiënt thuis is, komen de Hospital at Home arts en verpleegkundige aan huis voor onderzoek en behandeling. De verpleegkundige houdt de patiënt blijvend in de gaten. De arts bezoekt de patiënt eenmaal per dag, dit zal in principe in de ochtend zijn. De Hospital at Home arts werkt samen en overlegt dagelijks met de hoofdbehandelaar/supervisor in het ziekenhuis (de medisch specialist). De behandeling van de patiënt blijft altijd onder verantwoordelijkheid van het ziekenhuis.

Krijgt de thuiszorg ook een rol in Hospital at Home?

De thuiszorg speelt een belangrijke rol bij Hospital at Home. De thuiszorg bezoekt de patiënt dagelijks en voert zorgtaken uit. Bij de start van Hospital at Home zijn vier thuiszorgorganisaties betrokken: Buurtzorg, Icare, TSN en Umc Groningen Thuis.

Als de patiënt al thuiszorg heeft, dan wordt gekeken of één van de vier aan Hospital at Home deelnemende organisaties deze thuiszorg biedt. Mocht dit niet het geval zijn, dan neemt een deelnemende thuiszorgorganisatie de zorg over. Bij ontslag van de Hospital at Home patiënt neemt de eigen thuiszorgorganisatie de thuiszorg weer over. Krijgt de patiënt nog geen thuiszorg, dan overlegt de transferverpleegkundige in het ziekenhuis met de patiënt en zijn/haar naasten naar welke thuiszorgorganisatie de voorkeur uitgaat. Deze organisatie wordt vervolgens ingeschakeld door de transferverpleegkundige.

Wat is de rol van de huisarts van de patiënt bij Hospital at Home?

De huisarts wordt geïnformeerd door het Hospital at Home team. De rol van de huisarts kan verschillen. Zo kan de huisarts op de achtergrond betrokken zijn of de wens hebben om de patiënt ook thuis te bezoeken. In beide gevallen wordt dit afgestemd met het Hospital at Home team. Zowel het Hospital at Home team als de huisarts kunnen altijd terugvallen op de kennis van de hoofdbehandelaar. Dat is de medisch specialist in het ziekenhuis.

En wat als de patiënt andere zorg, zoals fysiotherapie, nodig heeft?

Net zoals in het ziekenhuis, kan bij Hospital at Home ook de fysiotherapeut betrokken worden wanneer dat gewenst is. Ook de fysiotherapeut komt bij de patiënt thuis.

Wat gebeurt er als er sprake is van een noodgeval?

In het huis van de patiënt is een alarmbel aanwezig die verbonden is met de alarmcentrale. Er vindt contact plaats met een verpleegkundige (deskundigheidsniveau 5) van de alarmcentrale. Hij/zij schat in welke zorg er op dit moment nodig is. Het kan zijn dat er een thuiszorgverpleegkundige naar het huis van de patiënt toe gaat. Ook kan het zijn dat een ambulance komt en de patiënt terug gaat naar het ziekenhuis.

Wat als het infuus thuis losraakt‘?

Dan vindt contact plaats via de telefoon of de alarmbel met de thuiszorgmedewerker. De thuiszorgmedewerker krijgt dan de oproep om te komen (bijvoorbeeld via de alarmcentrale) of de ambulanceverpleegkundige komt hierbij helpen.

Hoe wordt de medicatie geregeld?

De Hospital at Home arts neemt de benodigde medicijnen mee vanuit het ziekenhuis.

Wie regelt de hulpmiddelen voor in de thuissituatie?

De verpleegkundige van de Spoedeisende Hulp meldt de patiënt aan voor Hospital at Home en schakelt een transferverpleegkundige in. De transferverpleegkundige begeleidt de patiënt en organiseert de juiste zorg en hulpmiddelen voor in de thuissituatie.

De transferverpleegkundige brengt samen met een verpleegkundige in kaart welke zorg nodig is. De transferverpleegkundige kijkt eerst wat er al in de thuissituatie aanwezig is en zorgt ervoor dat alle hulpmiddelen (bijv. bed, zuurstof, antibiotica) klaar staan als de patiënt thuis komt. De patiënt blijft in het ziekenhuis totdat alles thuis gereed is.

Wat als de zorg in de thuissituatie niet bevalt?

De patiënt kan altijd weer terug naar het ziekenhuis.

Is de nazorg op de poli of ook thuis?

Nazorg gaat net als bij een normale ziekenhuisopname. Als een polibezoek nodig is voor de nazorg, gebeurt dit ook. Hospital at Home vervangt alleen de ziekenhuisopname.

Is het de bedoeling dat de patiënt na Hospital at Home doorstroomt naar een verpleeghuis?

Nee, het is de bedoeling dat de patiënt woonachtig blijft in het eigen huis aansluitend aan Hospital at Home, als dat mogelijk is.

Hoe vaak per dag komen de Hospital at Home-arts en verpleegkundige langs?

Drie keer per dag is er een huisbezoek door de Hospital at Home verpleegkundige. Een keer per dag is er een huisbezoek door de Hospital at Home arts. Dit is even vaak als in het ziekenhuis en valt in principe samen met het bezoek van de Hospital at Home verpleegkundige.

Komt de Hospital at Home arts ook in het weekend langs?

In het weekend komt er niet standaard een Hospital at Home arts langs. In het ziekenhuis worden namelijk ook geen standaard zaalvisites gelopen in het weekend. Als er echter direct medische/verpleegkundige zorg nodig is, kan dit vanzelfsprekend wel.

De Hospital at Home arts wil graag aanvullend onderzoek doen, wat nu?

Als  een röntgenfoto van de longen herhaald moet worden (bijvoorbeeld doordat de patiënt meer benauwd wordt), moet de patiënt daarvoor naar het ziekenhuis. Dit wordt geregeld door het Hospital at Home team.

Kan er ook contact opgenomen worden met de Hospital at Home arts?

De mantelzorger en de patiënt hebben altijd de gelegenheid om naar de Hospital at Home arts of verpleegkundige te bellen.

Thuiszorg

Kan er ook contact opgenomen worden met de Hospital at Home arts?

De mantelzorger en de patiënt hebben altijd de gelegenheid om naar de Hospital at Home arts of verpleegkundige te bellen.

Welke thuiszorgorganisaties leveren Hospital at Home zorg?

Momenteel werken de volgende thuiszorgorganisaties mee aan Hospital at Home: Icare, Buurtzorg, TSN en UMC Groningen Thuis.

Wat als de patiënt al thuiszorg heeft via een andere thuiszorgorganisatie?

Als de patiënt al thuiszorg heeft via een andere thuiszorgorganisatie, bijvoorbeeld voor persoonlijke verzorging of ondersteuning bij medicatie, dan wordt die thuiszorg tijdelijk onderbroken zoals bij  reguliere ziekenhuisopname gebruikelijk is. Tijdens de Hospital at Home opname zal één van de vier betrokken thuiszorgorganisaties zorg verlenen. Deze vier organisaties kunnen specialistische thuiszorg volgens de kwaliteitscriteria van het Hospital at Home zorgprogramma bieden. Na ontslag uit Hospital at Home komt de eigen thuiszorg van de patiënt weer.

Wanneer vindt overleg plaats met de Hospital at Home arts?

De Hospital at Home arts komt van maandag tot en met vrijdag in de ochtend ‘zaalvisite’ lopen. In principe is de Hospital at Home verpleegkundige op dat moment ook aanwezig bij patiënt, zodat er direct werkafspraken gemaakt kunnen worden. Mocht het niet lukken om gelijktijdig met de Hospital at Home arts aanwezig te zijn, dan zal er altijd direct in bijzijn van de patiënt telefonisch overleg plaatsvinden.

Hoe vaak vindt overleg plaats met de Hospital at Home arts?

De Hospital at Home arts is 7 dagen per week en 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor overleg. Op maandag tot en met vrijdag is er minimaal een keer per dag overleg tussen Hospital at Home arts en Hospital at Home verpleegkundige. Dit kan zowel telefonisch als bij de patiënt thuis.  Op zaterdag en zondag is er geen standaard overleg thuis, maar kan er bij vragen altijd telefonisch contact worden opgenomen via de Hospital at Home telefoon.

Wie regelt de medicijnen voor de patiënt?

De medicijnen worden door de Hospital at Home arts voorgeschreven. De apotheek van het UMCG maakt de medicijnen voor de volgende dag klaar. De medicatie wordt vanuit het UMCG door de Hospital at Home arts meegenomen naar het huis van de patiënt.

Wat doe ik bij vragen/problemen in de avond, nacht en in het weekend?

De Hospital at Home arts is te allen tijde telefonisch bereikbaar voor overleg. Indien gewenst kan de Hospital at Home arts ook buiten de ochtendvisite naar het huis van de patiënt komen of kan hij/zij beeldbellen. Indien de Hospital at Home arts inschat dat de patiënt beter naar het ziekenhuis kan komen, dan wordt hiervoor een ambulance geregeld door het ziekenhuis.

Wat doe ik in geval van overlijden van een patiënt?

Indien een patiënt tijdens de opname in het Hospital at Home zorgprogramma overlijdt, waarschuwt u de dienstdoende Hospital at Home arts telefonisch via de Hospital at Home telefoon. Deze komt dan zo spoedig mogelijk naar het huis van de patiënt toe om de dood te constateren.

 

Artikelen

Congres: Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

3 jan. 0 Actueel
Op 15 januari organiseert het Leids Congres Bureau het congres 'Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis'...

Eerste World Hospital at Home Congress in Madrid

3 dec. 0 Actueel
Op 5 en 6 april 2019 vindt het eerste World Hospital at Home Congress (WHAHC 2019) plaats in Madrid,...

Nationaal Symposium Spoedzorg voor Ouderen

29 okt. 0 Actueel
Op woensdag, 21 november vindt het Nationaal Symposium Spoedzorg voor Ouderen plaats in het LUMC, Le...

Zorgvisie: ‘Achter elke regel schuilt een belang’

29 jul. 0 Actueel
Bart Kiers, journalist bij Zorgvisie, interviewde Sophia de Rooij over Hospital at Home...

Acute verwijzing naar het ziekenhuis: de overwegingen

30 jun. 0 Actueel
Huisartsen moeten kiezen of ze een oudere met een cognitieve stoornis, zoals dementie, naar het ziek...